Övergrepps- och tandvårdssituationen kan ha stora likheter; båda situationerna innebär ett utsatt läge och kroppslig underordning. Motsvarande känslor och reaktioner kan därför uppkomma vid besök i tandvården och kan ibland kan det vara svårt att skilja på övergreppen och tandvårdssituationen.

 

   Det jag sa nu då: ”Det händer inte här och nu. Det händer inte här och nu”, och bla bla bla.     Alltså hallå. Nej, det kanske det inte gör, men det känns fan som det. Ja. … … … Så… Nej. …          … Det går inte att intala sig att det inte händer nu.

 

Det är visats att förstärkt eller nytillkommen tandvårdsrädsla är vanligt efter att man utsatts för övergrepp och besöken i tandvården är då svåra att uthärda, mycket beroende på brist på kontroll och maktlöshet. Patienten utkämpar ofta en inre strid som t ex innefattar mindervärdeskänslor, skam och skuld. Tecken som delvis är kopplade till flykt, t ex upprepade sena återbud eller att utebli från bokade, besök är vanligt. Även om det är mycket svårt att med ord ge uttryck för vad man utsatts för så minns kroppen händelsen och kan ofta ”berätta”. Kroppsliga reaktioner är t ex kramper, kväljningar, svettning, skakningar, att sluta andas eller att förbli sittande upprätt när behandlingsstolen fälls. Att uppmärksamma tecken och skapa en allians med patienten och ge denne kontroll över situationen förefaller viktigt för att förbättra omhändertagandet i tandvården så att även dessa patienter har möjlighet till en god munhälsa och att vi i tandvården därmed lever upp till Tandvårdslagens krav om en trygg vård på lika villkor.

 

Mörkertalet när det gäller sexuella övergrepp är mycket stort. Risken för både psykiska och fysiska negativa hälsokonsekvenser av övergreppen är omfattande, speciellt om man blev utsatt som barn eller utsatt för upprepade övergrepp. Kostnaderna för samhället rapporteras vara ofantliga och är dessutom fullständigt onödiga. Att synliggöra våldsutsatthet, däribland sexuella övergrepp, är en förutsättning för bearbetning av trauma och rehabilitering. Tandvården bör därför fullgöra Socialstyrelsens rekommendation att ställa frågor om våldsutsatthet och, i förekommande fall, också kunna remittera för bearbetning.

 

Eva Wolf,  docent, specialist endodonti

Podd

Det finns även en podd inspelad i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Den innehåller ett samtal om hur en erfarenhet av sexuella övergrepp kan påverka tandvårdssituationen.

Vetenskap

Tre vetenskapliga artiklar har hittills publicerat.

Wolf E, McCarthy E, Priebe G. Dental care – an emotional and physical challenge for the sexually abused. Eur J Oral Sci. 2020;128:317-24.
Wolf E, Grinneby D, Nilsson P, Priebe G. Dental care of patients exposed to sexual abuse: Need for alliance between staff and patients. Eur J Oral Sci. 2021;129:e12782.
Wolf E, Månsson S, Wallin L, Priebe G. Child sexual abuse – challenging conditions for adult oral health. A qualitative study. JDR Clin Trans Res. 2021 Oct 27;8(1):23800844211053775. doi: 10.1177/23800844211053775.

https://sexpaarbetstid.podbean.com

 

Behandling

Från trauma till kraft kursen hittar du har.